سرویس انتشار خود را انتخاب کنید

Basic

هر آهنگ : 500.000 تومان
  • صدور لیبل معتبر ISRC
  • انتشار در 25 پایگاه معتبر جهانی
  • ایجاد پروفایل اختصاصی خواننده
  • انتشار زمانی نامحدود

تومان500.000 / هر آهنگ

ثبت آهنگ
سرویس پیام کوتاه Pushit چیست؟